Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
4622/BGDĐT-CNTT 20/09/2016 Công văn, Công văn số 4622/BGDĐT-CNTT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016 – 2017
QUYẾT ĐỊNH 1268/QĐ-BGDĐT 20/04/2016 Quyết định, NĂM 2016 ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ 05/2016/TT-BGDĐT QUY ĐỊNH THỜI GIAN TẬP SỰ THEO CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN, GIẢNG VIÊN DO BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BAN HÀNH
Thông tư số 08/2016/TT-BGDĐT 28/03/2016 Thông tư, quy định chế độ giảm định mức giờ dạy cho giáo viên, giảng viên làm công tác công đoàn không chuyên trách
Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT 22/03/2016 Thông tư, quy định về điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ
Thông tư 05-2016 21/03/2016 Thông tư, Thông tư quy định thời gian tập sự đối với giáo viên, giảng viên ở các cơ sở giáo dục đồng thời quy định những trường hợp đặc biệt của thời gian tập.
Thông tư liên tịch số 29/2015/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH 20/11/2015 Thông tư,
Quyết định số 909/QĐ-PGDĐT ngày 16/11/2015 16/11/2015 Quyết định, Quyết định về việc thành lập Ban Biên tập trang tin điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa
Quyết định số 910/QĐ-PGDĐT ngày 16/11/2015 16/11/2015 Quyết định, Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa
1819/QĐ-TTg 26/10/2015 Quyết định, Quyết định số 1819/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 - 2020
53/2012/TT-BGDĐT 20/12/2012 Thông tư, Thông tư quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên