Trường Tiểu học Quyết Thắng hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2016

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện Công văn số 5098/UBND-NNTN ngày 14/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi và Công văn số 1522/SGDĐT-GDTrH ngày 19/9/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2016, ngày 20/9/2016, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa ban hành Công văn số 856/PGDĐT để chỉ đạo các đơn vị trường học trực thuộc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2016.

Theo đó, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa yêu cầu các đơn vị trường học trên địa bàn huyện thông qua các hoạt động tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ môi trường đến toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh của đơn vị mình như: Nghị quyết số 24-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; Luật Bảo vệ môi trường năm 2014; Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 18/3/2013 của Chính phủ về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường quốc gia năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Đồng thời, các đơn vị trường học trên địa bàn huyện tổ chức phát động và đẩy mạnh các dự án, sáng kiến kỹ thuật về bảo vệ môi trường; thu gom, tái chế, xử lý rác thải, chất thải; khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh mương, hệ thống thoát nước; trồng và chăm sóc cây xanh;…

Có tất cả 100% các đơn vị trường học trực thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa tổ chức nhiều hoạt động nhằm hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2016. Trong đó, trường Tiểu học Quyết Thắng đã có nhiều chương trình, hoạt động sôi nổi, ra quân phát dọn, làm sạch môi trường xung quanh nhằm tạo không gian thoáng mát. Qua đó đã giáo dục đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh của nhà trường tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường, hướng tới một đất nước Việt Nam xanh, bền vững, góp phần xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” và “Môi trường học đường xanh – sạch – đẹp”.

 1

(Trường Tiểu học Quyết Thắng treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền)

2 3 4

(Thầy và trò trường Tiểu học Quyết Thắng phát dọn, làm sạch môi trường)

Có thể nói, những hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2016 của toàn ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa nói chung, của thầy – trò trường Tiểu học Quyết Thắng nói riêng đã góp phần thể hiện trách nhiệm và đóng góp chung vào những nỗ lực quốc gia và toàn cầu làm cho thế giới sạch hơn; tăng cường công tác xã hội hóa về bảo vệ môi trường, phát huy phong trào bảo vệ môi trường của ngành.

(Xuân Nam)