QUY ĐỊNH MỚI VỀ THỜI GIAN TẬP SỰ

Ngày đăng: Lượt xem:

QUY ĐỊNH MỚI VỀ THỜI GIAN TẬP SỰ ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN, GIẢNG VIÊN

         Ngày 26/3/2016 Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 05/2016/TT-BGDĐT quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/6/2016. Thông tư này áp dụng đối với người trúng tuyển làm giáo viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên, các trường chuyên biệt; người trúng tuyển làm giảng viên trong các trường cao đẳng (trừ trường cao đẳng nghề), trường đại học, học viện, đại học vùng, đại học quốc gia thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (gọi chung là cơ sở giáo dục).

          Theo đó để được bổ nhiệm các chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học người trúng tuyển phải thực hiện thời gian tập sự 6 tháng. Để được bổ nhiệm các chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông, người trúng tuyển phải thực hiện thời gian tập sự 9 tháng. Để được bổ nhiệm các chức danh nghề nghiệp giảng viên, người trúng tuyển phải thực hiện thời gian tập sự 12 tháng.

          Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng quy định những trường hợp đặc biệt của thời gian tập sự gồm: Thời gian nghỉ sinh con theo chế độ bảo hiểm xã hội và thời gian ốm đau từ 03 ngày trở lên, thời gian bị tạm giam, tạm giữ, tạm đình chỉ công tác theo quy định của pháp luật không được tính vào thời gian tập sự và phải thực hiện bù đảm bảo đủ thời gian tập sự theo quy định. Người trúng tuyển làm giáo viên, giảng viên đã thực hiện giảng dạy trong các cơ sở giáo dục phù hợp với vị trí việc làm được tuyển dụng từ đủ 12 tháng trở lên không phải thực hiện thời gian tập sự. Người trúng tuyển làm giảng viên có bằng tiến sĩ và đã tham gia giảng dạy trong thời gian làm nghiên cứu sinh thì được người đứng đầu cơ sở giáo dục xem xét rút ngắn thời gian tập sự. Người đứng đầu các cơ sở giáo dục quyết định thời điểm thực hiện tập sự bù đối với những trường hợp chưa đảm bảo đủ thời gian tập sự theo quy định được nêu tại Khoản 1 Điều 3 của Thông tư này. Các cơ sở giáo dục ngoài công lập căn cứ điều kiện thực tế của đơn vị, vận dụng các quy định tại Thông tư này để thực hiện.

                                                                                                                                       Công Hải

Tải nội dung Thông tư tại đây