Kết quả thực hiện Quyết định số 42/2011/QĐ-TTg về bảo lưu chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa

Ngày đăng: Lượt xem:

Ngày 05/8/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 42/2011/QĐ-TTg về việc bảo lưu chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo được điều động làm công tác quản lý giáo dục

         Theo đó, đối tượng được bảo lưu chế độ phụ cấp ưu đãi trong ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa là các nhà giáo giảng dạy trong cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập có quyết định điều động, biệt phái, luân chuyển có hiệu lực trong thời gian từ ngày 01/9/2010 đến ngày 31/5/2015 về công tác tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa mà không giữ chức vụ lãnh đạo và không được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo nhằm hỗ trợ nhà giáo khắc phục khó khăn trong thời gian đầu thực hiện quyết định điều động.

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa đã tổ chức triển khai, quán triệt nội dung của Quyết định số 42/2011/QĐ-TTg ngày 05/8/2011 cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa nắm bắt, hiểu rõ. Đồng thời, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa còn giải thích rõ mức phụ cấp ưu đãi được bảo lưu là mức phụ cấp ưu đãi mà nhà giáo đang được hưởng ở cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trước khi được điều động về công tác tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa với thời gian được hưởng bảo lưu chế độ phụ cấp ưu đãi quy định tại Quyết định này là thời gian thực tế nhà giáo làm việc tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa tối đa là 36 tháng.

Trong thời gian thực hiện Quyết định số 42/2011/QĐ-TTg từ ngày 01/9/2010 đến ngày 31/5/2015, kết quả đạt được như sau:

– Số người được hưởng bảo lưu phụ cấp ưu đãi: 06 người.

– Mức phụ cấp bình quân (%) được bảo lưu: 34%.

– Số kinh phí đã chi trả để thực hiện phụ cấp được bảo lưu: 161.048.000 đồng. (trong đó: năm 2011 là 2.614.000 đồng; năm 2012 là 27.629.000 đồng; năm 2013: 27.820.000 đồng; năm 2014 là 76.938.000 đồng và năm 2015 là 26.047.000 đồng).

– Số người được hưởng bảo lưu đã chuyển công tác về cơ sở giáo dục trực thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa: 01 người.

– Số người được hưởng bảo lưu tiếp tục công tác: 04 người (còn 01 người đã hết thời gian hưởng bảo lưu).

(Xuân Nam)