Những kết quả nổi bật sau 15 năm xây dựng thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trong ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa

Lượt xem:

Đọc bài viết

1

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) và Thông tri số 04 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về triển khai cuộc vận động “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, trong thời gian qua, ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa đã triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung của cuộc vận động, gắn kết chặt chẽ với các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện.

Nhìn lại chặng đường 15 năm (từ năm 2000 đến năm 2015) triển khai thực hiện nội dung Quyết định số 05/2000/QĐ-BVHTT ngày 12/4/2000 của Bộ Văn hóa Thông tin về việc ban hành Kế hoạch triển khai phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa đã được nhiều kết quả nổi bật như sau:

Đối với công tác chỉ đạo, điều hành: Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa đã ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” của ngành gồm 07 thành viên, do đồng chí Trưởng phòng làm Trưởng ban. Bên cạnh đó, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan: đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, xóa mù chữ, phổ cập giáo dục THCS, phổ cập Tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi,… gắn với các cuộc vận động và phong trào lớn của ngành như: “Hai tốt”; “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; “Hai không”; “Dân chủ – Kỷ cương – Tình thương – Trách nhiệm”; “Toàn dân đưa trẻ đến trường”; “Xã hội hoá giáo dục”; “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”;…

Đối với công tác “Đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo”: Trong quá trình triển khai phong trào, các cơ sở giáo dục trực thuộc đặc biệt quan tâm đến sự phát triển đời sống kinh tế nhằm tạo điều kiện tốt nhất để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của ngành yên tâm tham gia công tác. Đồng thời, đời sống tinh thần cũng được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm, nhiều loại hình cũng như nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật, hoạt động lễ hội văn hóa được phục hồi và phát huy. Qua đó, giáo dục cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh lòng tự hào, tự tôn, tinh thần đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau và cùng nhau giữ gìn nét đẹp về bản sắc văn hóa của dân tộc; động viên ý chí phấn đấu vươn lên trong cuộc sống của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của ngành nhằm từng bước xóa đói giảm nghèo. Đồng thời, các gia đình chính sách, trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn cũng được ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa quan tâm giúp đỡ. Hàng năm, vào các dịp lễ, tết, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa chỉ đạo các đơn vị trường học trực thuộc thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn huyện; đặc biệt, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện nhận phụng dưỡng 03 Bà Mẹ Việt Nam anh hùng ở xã Nghĩa Thắng.

Đối với công tác “Thực hiện nếp sống văn hóa, kỷ cương pháp luật”: tích cực tuyên truyền, vận động toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh của ngành sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật; tăng cường thực hiện giao tiếp văn minh, lịch sự, thái độ vui vẻ, trách nhiệm với công việc trong cơ quan, đơn vị; xây dựng tác phong công nghiệp, làm việc có kỷ luật, kỷ cương hành chính. Đồng thời, việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh của ngành được thực hiện dưới nhiều hình thức và mang lại hiệu quả thiết thực; ý thức chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước trong toàn ngành ngày càng nâng cao, góp phần giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Đối với công tác “Xây dựng môi trường văn hóa”: Có thể nói rằng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” là thành quả của việc thực hiện Nghị quyết Trung ương V (khóa VIII) của Đảng về “Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”. Những giá trị di sản văn hóa dân tộc đã được giữ gìn và phát huy, thuần phong mỹ tục được khôi phục và phát triển, các hủ tục lạc hậu từng bước được xóa bỏ; quan hệ đồng nghiệp trong ngành được thắt chặt, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau trong công việc cũng như trong phát triển kinh tế và xây dựng đời sống văn hóa mới, làm cho bộ mặt của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện nhà ngày càng khởi sắc; đẩy mạnh thực hiện các phong trào lớn của ngành gắn với phòng trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” như: phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống nạn mua bán người, phòng chống ma túy, bảo vệ môi trường,… gắn với phong trào xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

Đối với công tác “Xây dựng tư tưởng chính trị”: đẩy mạnh giáo dục chính trị, truyền thống yêu nước, bồi dưỡng đạo đức, lối sống văn hóa, xây dựng nếp sống văn minh, đấu tranh chống các biểu hiện phi văn hóa, suy thoái đạo đức, lối sống, tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào “Xây dựng nông thôn mới” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trong toàn ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa; tổ chức nhiều hoạt động thông tin, tuyên truyền như: hưởng ứng ngày Gia đình Việt Nam (28/6) với nhiều chủ đề “Kết nối yêu thương”, “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương”; hưởng ứng ngày “Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ” (25/11);…  Qua đó đã góp phần nâng cao tình cảm yêu nước, lòng tự hào dân tộc gắn với phong tào thi đua yêu nước, nhất trí với đường lối đổi mới của Đảng; đẩy mạnh tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh của ngành nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật Nhà nước, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Đối với công tác xây dựng gương “Người tốt, việc tốt”, các điển hình tiên tiến: Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”; trong những năm qua, phong trào thi đua, lao động sáng tạo của ngành được phát động mạnh mẽ góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong hoạt động giáo dục và đào tạo của huyện Tư Nghĩa, làm cho phong trào thi đua yêu nước phát triển sôi nổi trong toàn huyện, góp phần nâng cao sức cạnh tranh và hiệu quả của nền kinh tế, tạo môi trường xã hội lành mạnh, củng cố quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội. Ngoài ra, phong trào thi đua còn khơi dậy ý thức, trách nhiệm, nhiệt tình cách mạng và những sáng kiến, sáng tạo, vượt qua khó khăn để thực hiện thắng lợi mục tiêu mà ngành đã đề ra. Qua đó đã phát hiện nhiều cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến, nhiều gương người tốt việc tốt; nhiều cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh có nhiều thành tích trong công tác, lao động sáng tạo, học tập đã được tuyên dương khen thưởng tại nhiều hội nghị các cấp đã kịp thời động viên các cá nhân, tập thể điển hình tiêu biểu và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong toàn ngành, tạo nên phong trào thi đua sôi nổi, góp phần nâng cao chất lượng của phong trào.

Đối với phong trào xây dựng và thực hiện “Cơ quan văn hóa”: Xây dựng cơ quan văn hóa là nội dung có vị trí hết sức quan trọng trong việc xây dựng đời sống văn hóa trong ngành Giáo dục và Đào tạo huyện. Chính vì vậy, phong trào đã được toàn ngành đồng tình hưởng ứng, thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng cơ quan văn hóa, có ý thức tự giác trong việc chấp hành các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Hàng năm, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa đã hướng dẫn các cơ sở giáo dục đề nghị cơ quan có thẩm quyền kiểm tra công nhận danh hiệu cơ quan văn hoá, tổ chức khen thưởng cho các cơ quan văn hoá tiêu biểu trong toàn ngành; kịp thời động viên và nhân rộng mô hình cơ quan văn hóa tiêu biểu, góp phần nâng cao chất lượng phong trào; củng cố và nâng cao tính kỷ cương, nề nếp nơi công sở, ý thức chấp hành kỷ luật công tác, cũng như xây dựng môi trường văn hóa nơi làm việc; tạo động lực để mỗi cơ quan, đơn vị của ngành phấn đấu nâng cao hiệu quả công việc và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Đối với việc đẩy mạnh, tăng cường thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”: Thông qua cuộc vận động đã động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh của ngành tích cực thực hiện các đường lối chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm góp phần tích cực vào việc xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng vững mạnh. Đồng thời, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tích cực tham gia vào phong trào “Quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Phòng, chống tội phạm ma túy”, “Toàn dân giáo dục cảm hóa người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng”, “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông”,… Cuộc vận động đã góp phần tích cực đến phong trào xây dựng cơ quan văn hóa, tiếp tục khẳng định nội dung của cuộc vận động đã đáp ứng được yêu cầu là cầu nối giữa “Đảng – Chính quyền – Nhân dân”, khơi dậy nguồn lực truyền thống đoàn kết, tạo nên sức mạnh nội lực trong mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của ngành.

(Xuân Nam)