Những kết quả đạt được trong công tác thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2016 của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa

Lượt xem:

Đọc bài viết

minh

Được sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và thường xuyên cùng với sự chủ động, sáng tạo, quyết tâm cao của các cấp uỷ đảng, việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa được thực hiện nghiêm túc và trở thành một nội dung sinh hoạt thường xuyên, quan trọng, đạt được nhiều kết quả cao.

Đối với việc triển khai thực hiện nội dung Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ:

Trước hết, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa đã tổ chức hội nghị quán triệt sâu sắc mục đích, yêu cầu, nội dung, ý nghĩa và tầm quan trọng của Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 01/7/2011 của Ban Bí thư Trung ương, Hướng dẫn số 25-HD/BTGTW ngày 25/11/2011 của Ban Tuyên giáo Trung ương, Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của tỉnh, huyện về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện. Số lượng đảng viên, quần chúng tham gia: có 419/419 đảng viên (chiếm tỷ lệ 100%) và 1.486/1.486 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của ngành tham gia học tập và ký cam kết làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tiếp đến, hướng dẫn, yêu cầu các đơn vị trường học trực thuộc triển khai sâu rộng đến cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên và học sinh đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên; làm cho cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên và học sinh nhận thức sâu sắc những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các tệ nạn tham nhũng, tiêu cực; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tư Nghĩa lần thứ XXI, và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XIX (nhiệm kỳ 2015 – 2020).

Theo đó, tất cả cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên tại các đơn vị trực thuộc trong toàn ngành đã được tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quy định tại Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND ngày 07/5/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 13/6/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành chủ trương không dùng rượu, bia trong buổi trưa các ngày làm việc; Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy định đạo đức nhà giáo; xây dựng kế hoạch thực hiện giảng dạy tích hợp, lồng ghép học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào trong các môn học như: Ngữ văn, Giáo dục công dân, Lịch sử, Âm nhạc, Mỹ thuật và các hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt tập thể trong nhà trường.

Đối với việc thực hiện Công văn số 485-CV/HU ngày 21/8/2013 của Ban Thường vụ Huyện ủy Tư Nghĩa về việc đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 16/11/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát huy dân chủ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên  

Phòng Giáo dục và Đào tạo tập trung chỉ đạo quán triệt thực hiện Chỉ thị số 17-CT/HU ngày 16/11/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi về phát huy dân chủ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên; Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND ngày 07/5/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành quy định một số biện pháp chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính của tỉnh Quảng Ngãi gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay”“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Đồng thời, thường xuyên tổ chức quán triệt cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của ngành nhận thức sâu sắc đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát huy dân chủ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần phục vụ; tích cực tham gia góp ý, thẳng thắn đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, thiếu dân chủ, không chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đối với việc thực hiện Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND ngày 07/5/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi và Quyết định số 758-QĐ/HU ngày 27/6/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy quy định và xử lý trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý

Phòng Giáo dục và Đào tạo đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các đơn vị trường học trực thuộc triển khai thực hiện nội dung Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND ngày 07/5/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi và Quyết định số 758-QĐ/HU ngày 27/6/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy quy định và xử lý trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý. Theo đó, ngày 12/11/2016, Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức buổi ký kết trách nhiệm theo Quyết định số 758-QĐ/HU ngày 27/6/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy Tư Nghĩa cho tất cả cán bộ quản lý của các đơn vị trường học trực thuộc. Số lượng cán bộ quản lý tham gia ký kết: 103/103 người, chiếm tỷ lệ 100% (trong đó, Mầm non: 39 người; Tiểu học: 42; THCS: 22 người).

(Xuân Nam)