Những kết quả đạt được trong công tác gia đình và phòng, chống bạo gia đình năm 2016 của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa

Lượt xem:

Đọc bài viết

1

Trong xã hội Việt nam, gia đình có vị trí hết sức quan trọng đối với mỗi con người. Gia đình là tế bào của xã hội, là nơi xoa dịu mọi nỗi đau khi con người ta vấp ngã, gia đình có yên ấm thì xã hội mới phát triển, là cái nôi nuôi dưỡng trẻ thơ, khởi nguồn tốt nhất cho sự hình thành và phát triển toàn diện: năng lực thể chất, tinh thần, trí tuệ và nhân cách.

Trong bản Tuyên ngôn độc lập ngày 02/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh rằng: “Tất cả mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc” và Hiến pháp năm 2013 đã đưa ra những cơ sở pháp lý cao nhất để bảo vệ quyền con người ở Việt Nam như tại khoản 1, Điều 20 cho rằng: “Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về sức khỏe, danh dự và nhân phẩm; không bị tra tấn, bạo lực, truy bức nhục hình hay bất kỳ hình thức đối xử nào khác xâm phạm thân thể, sức khỏe, xúc phạm danh dự, nhân phẩm”.

Có thể nói công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên cơ sở giới luôn được ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh của ngành. Trong năm 2016, nhằm thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 27/2004/CT-TTg ngày 15/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ; Quyết định số 343/QĐ-TTg ngày 12/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước giai đoạn 2010 – 2015; Quyết định số 2351/QĐ-TTg ngày 24/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 – 2020, Phòng Giáo dục và Đào tạo ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các đơn vị trường học, cơ sở giáo dục trực thuộc liên quan đến công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình như: Công văn số 456/HD-PGDĐT ngày 13/5/2016 về việc hướng dẫn triển khai công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa năm 2016; Kế hoạch số 1008/KH-PGDĐT ngày 25/10/2016 về việc thực hiện Chương trình giáo dục đời sống gia đình đến năm 2020 của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa; Công văn số 1061/PGDĐT ngày 09/11/2016 về việc tổ chức các hoạt động thực hiện Tháng hành động vì bình đẳng giới năm 2016 trong ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa; Kế hoạch số 1051/KH-PGDĐT ngày 07/11/2016 về tổ chức Tháng hành động vì bình đẳng giới năm 2016 trong ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa.

Đối với công tác tập huấn, bồi dưỡng, Phòng Giáo dục và Đào tạo cử cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên làm công tác tuyên truyền của các đơn vị trường học trực thuộc tham gia các lớp tập huấn về phòng, chống bạo lực gia đình do Ủy ban nhân dân huyện Tư Nghĩa, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi tổ chức nhằm trang bị những kiến thức cơ bản về pháp luật, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ tuyên truyền về phòng chống bạo lực gia đình; góp phần từng bước ngăn chặn tình trạng bạo lực gia đình trong ngành.

Đối với công tác tuyên truyền: ngành Giáo dục và Đào tạo huyện tập trung tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước trong công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình như: Chỉ thị số 55/CT-TW ngày 28/6/2001 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; Chỉ thị số 49/CT-TW ngày 21/2/2005 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 30/5/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức triển khai thi hành Luật phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật Hôn nhân gia đình và các văn bản có liên quan; thực hiện văn hóa giao tiếp – ứng xử trong đời sống gia đình; tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với Phụ nữ (25/11) nhằm tác động đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của ngành về vai trò, trách nhiệm trong việc thực hiện mục tiêu chung của chiến lược xây dựng gia đình Việt Nam “Gia đình ít con, no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”.

Theo đó, có 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của ngành thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác phòng, chống bạo lực gia đình. Toàn ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa không xảy ra tình trạng bạo lực trong gia đình mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Bạo lực gia đình không chỉ gây tổn hại nặng nề đến tinh thần thể chất của nạn nhân mà còn ảnh hưởng đến những trẻ nhỏ vô tội và gia đình họ, đồng thời cũng tác động tới toàn xã hội. Bạo lực gia đình và việc xâm phạm danh dự nhân phẩm, quyền con người đi ngược lại với việc chúng ta xây dựng một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Trong thời gian đến, vấn đề phòng, chống bạo lực gia đình trong ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa phải được kết hợp đồng bộ với nhiều giải pháp, song lấy phòng ngừa là chính; cần chú trọng đến việc tuyên truyền, giáo dục về công tác gia đình, phòng chống bạo lực gia đình và làm tốt công tác tư vấn, hòa giải đi đôi với phòng, chống tệ nạn xã hội.

(Xuân Nam)