Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa phát động phong trào thi đua năm học 2016 – 2017

Lượt xem:

Đọc bài viết

1

Cùng với việc thực hiện các nhiệm vụ năm học theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa đã xác định năm học 2016 – 2017 là năm thứ hai thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, là năm phải tạo được chuyển biến thực sự về chất lượng giáo dục để tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa – hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, lập thành tích chào mừng thành công của cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp (nhiệm kỳ 2016 – 2021). Năm học 2016 – 2017, ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa chú trọng phát triển quy mô, nâng cao chất lượng giáo dục, đẩy mạnh phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt”, thực hiện đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ các yếu tố căn bản của giáo dục – đào tạo nhằm phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo một cách bền vững, đạt kết quả cao.

Với mục tiêu toàn ngành quyết tâm thực hiện tốt chủ đề của năm học 2016 – 2017 là: “Tiếp tục xây dựng kỷ cương, nề nếp và nâng cao chất lượng dạy học”, Phòng Giáo dục và Đào tạo và Công đoàn Giáo dục huyện Tư Nghĩa phối hợp phát động các phong trào thi đua trong năm học với một số nội dung cơ bản, trọng tâm như sau:

Một là, tích cực học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp để trên cơ sở đó xây dựng chương trình hành động thực hiện những nội dung liên quan đến giáo dục và đào tạo một cách thiết thực.

Hai là, thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Toàn ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa xem đây là nhiệm vụ thường xuyên của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, nhân viên và học sinh trong việc tu dưỡng, rèn luyện để nâng cao đạo đức cách mạng.

Ba là, quan tâm đến công tác thi đua – khen thưởng nhằm tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của ngành giáo dục và đào tạo huyện Tư Nghĩa với tinh thần “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất” như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng dạy. Cụ thể là mỗi cơ sở giáo dục trực thuộc ngành cần xây dựng bộ tiêu chí thi đua cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế tại đơn vị mình để động viên khuyến khích toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Bốn là, thực hiện việc đánh giá cán bộ quản lý, công chức, viên chức, người lao động của từng cấp học phải theo quy định chuẩn đã được ban hành. Đồng thời cần tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi chặt chẽ tình hình tại các đơn vị trường học trực thuộc nhằm khắc phục những hạn chế, yếu kém cũng như các hiện tượng tiêu cực trong ngành.

Năm là, ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa tích cực thực hiện đổi mới phương pháp dạy – học, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý giáo dục; hoàn thiện quy hoạch và phát triển mạng lưới trường lớp, tăng cường cơ sở vật chất trường học, trang thiết bị dạy học theo hướng hiện đại; củng cố và phát triển trường đạt chuẩn Quốc gia ở các cấp học, nhất là cấp học Mầm non; tổ chức có hiệu quả các hoạt động ngoài giờ như: văn nghệ, thể dục, thể thao, tham quan, du lịch,… nhằm góp phần giáo dục toàn diện cho học sinh;…

Sáu là, tiếp tục ra sức giữ vững và phát huy những thành quả đã đạt được trong công tác Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 05 tuổi, Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và Phổ cập giáo dục trung học cơ sở trên địa bàn huyện Tư Nghĩa.

Bảy là, tích cực triển khai thực hiện các cuộc vận động: “Dân chủ hóa trường học”, “Xã hội hóa giáo dục”, “Xây dựng xã hội học tập”,… khai thác và huy động mọi nguồn lực để phát triển sự nghiệp giáo dục, quan tâm đến việc tu tạo cảnh quan sư phạm, xây dựng trường lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn, phục vụ tốt yêu cầu “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

Tám là, đẩy mạnh chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các đơn vị trường học trực thuộc; tổ chức tốt các hình thức giúp đỡ nhau ổn định kinh tế gia đình; thăm hỏi động viên kịp thời, thực hiện đảm bảo các chế độ chính sách đối với cán bộ quản lý, công chức, viên chức, người lao động và gia đình học sinh khi gặp khó khăn, rủi ro, hoạn nạn.

Chín là, tăng cường công tác giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, ngăn chặn bạo lực học đường, phòng tránh đuối nước, tai nạn giao thông và các tệ nạn xã hội; thực hiện nếp sống văn hóa nơi công sở, gia đình văn hóa, cơ quan văn hóa; đẩy mạnh công tác nữ công trong thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước.

Mười là, xây dựng Đảng và các tổ chức hội – đoàn thể trong sạch, vững mạnh nhằm góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh của huyện Tư Nghĩa trong giai đoạn hiện nay.

Trên tinh thần dân chủ, đoàn kết, sáng tạo và đổi mới, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Công đoàn Giáo dục huyện kêu gọi đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo, người lao động và học sinh trong toàn ngành thi đua “Dạy tốt, học tốt”, nỗ lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2016 – 2017, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

(Xuân Nam)