Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa đẩy mạnh thực hiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

Lượt xem:

Đọc bài viết

1

Nhằm thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 6295/KH-UBND ngày 03/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt kế hoạch đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 – 2020, Công văn số 2293/SGDĐT-GDTrH ngày 22/11/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi về việc đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 – 2020, ngày 30/11/2016, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa ban hành Công văn số 1141/PGDĐT yêu cầu các đơn vị trường học, cơ sở giáo dục trực thuộc đẩy mạnh thực hiện công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong ngành Giáo dục và Đào tạo huyện.

Theo đó, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa đã xác định những nhiệm vụ trọng tâm mà toàn ngành phải thực hiện trong thời gian đến liên quan đến công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm nhằm đảm bảo sức khỏe cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh của ngành. Cụ thể như:

Trước hết, các đơn vị trường học, cơ sở giáo dục có bếp ăn bán trú thực hiện nghiêm túc các quy định đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, kiểm soát chặt chẽ quy trình cung ứng các dịch vụ ăn uống tại trường học; đồng thời, gắn chỉ tiêu đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm với các chỉ tiêu hoạt động chuyên môn hằng năm.

Sau đó, các đơn vị trường học, cơ sở giáo dục cần chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức về phòng, chống ngộ độc thực phẩm, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh của đơn vị mình biết, tự giác thực hiện.

Bên cạnh đó, cần chủ động xây dựng kế hoạch đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong trường học; thực hiện có hiệu quả các biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; theo dõi và quản lý tốt sức khỏe của trẻ em, học sinh, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị.

Đồng thời, hướng dẫn cho trẻ em, học sinh, nhân viên chế biến thực phẩm thực hiện tốt các biện pháp vệ sinh cá nhân, vệ sinh ăn uống, vệ sinh cơ cở chế biến thực phẩm; sử dụng phụ gia thực phẩm an toàn; kiểm soát nguồn nguyên liệu chế biến thực phẩm, nhận biết và sử dụng thực phẩm, thức ăn đảm bảo an toàn; tuyệt đối không sử dụng thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm không rõ nguồn gốc, bị hư hỏng để chế biến thức ăn trong trường học.

Đặc biệt, các đơn vị trường học, cơ sở giáo dục cần quan tâm đến việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể; cung cấp đủ nước uống, nước sạch; thường xuyên làm vệ sinh môi trường xung quanh trường học.

Để đạt được những nhiệm vụ trọng tâm, yêu cầu đó, Phòng Giáo dục và Ddào tạo chỉ đạo các đơn vị trường học, cơ sở giáo dục phải thường xuyên thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các nội dung đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục theo quy định tại Thông tư liên tịch số 08/2008/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 08/7/2008  của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thông tư số 30/2012/TT-BYT ngày 05/12/2012, Thông tư số 47/2014/TT-BYT và các văn bản hướng dẫn thực hiện công tác y tế trường học. Kiên quyết không để các đơn vị cung cấp thực phẩm, chế biến thức ăn sẵn không chấp hành đầy đủ các quy định về an toàn thực phẩm hoặc không có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cung cấp nguyên liệu hoặc thức ăn cho đơn vị mình.

(Xuân Nam)