NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRONG NHÀ TRƯỜNG NHẰM GIẢM TỶ LỆ HỌC SINH YẾU KÉM CỦA NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN TƯ NGHĨA

Lượt xem:

Đọc bài viết

1

Nhằm thực hiện có hiệu quả Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về kết quả thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW; Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Chỉ thị số 3008/CT-BGDĐT ngày 18/8/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2014 – 2015; Chương trình hành động số 51-CTr/TU của Tỉnh ủy Quảng Ngãi, Kế hoạch số 5447/KH-UBND ngày 24/11/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Kế hoạch số 697/KH-SGDĐT ngày 17/12/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi và Chương trình hành động số 38-CTr/HU của Huyện ủy về việc đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục – Đào tạo nhằm đáp ứng yêu cầu CNH – HĐH trong điiều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã xây dựng Kế hoạch số 456/KH-PGDĐT ngày 20/5/2015 nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường nhằm giảm tỷ lệ học sinh có học lực yếu, kém của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa.

Trong những năm qua, ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa đã có nhiều giải pháp tích cực để đổi mới phương pháp dạy học, tăng cường công tác quản lý trường học nên đã mang lại hiệu quả thiết thực. Chất lượng giáo dục toàn diện ở các đơn vị trực thuộc ngành đã có nhiều chuyển biến tốt hơn; giáo viên được tiếp cận và áp dụng phương pháp dạy học mới rộng rãi hơn; việc kiểm tra, đánh giá có sự đổi mới, nghiêm túc, đúng quy chế, đúng chất lượng học tập của học sinh và đúng chất lượng giáo dục; … Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của ngành cũng còn một số hạn chế như sau: chất lượng giáo dục toàn diện ở các cấp học, bậc học nhìn chung còn thấp, thiếu bền vững, không đồng đều giữa các địa phương trên địa bàn huyện; năng lực tự học, tư duy sáng tạo, kỹ năng thực hành của học sinh còn hạn chế; tỷ lệ học sinh có học lực yếu, kém ở các cấp học vẫn còn; công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát chưa thường xuyên.

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã đề ra các phương pháp nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường như:

  1. a) Tăng cường công tác vận động, tuyên truyền: nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên của ngành với phụ huynh và học sinh.
  2. b) Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên; tâm đức, trách nhiệm của người thầy gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.
  3. c) Tiếp tục đổi mới công tác quản lý giáo dục.
  4. d) Tăng cường và đổi mới công tác kiểm tra, thanh tra hoạt động sư phạm của đội ngũ cán bộ, giáo viêncủa ngành; kiểm tra dạy thêm, học thêm; …

đ) Thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ chuyên môn; đẩy mạnh xây dựng môi trường giáo dục toàn diện.

  1. e) Sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học.
  2. g) Kết hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong công tác giáo dục – đào tạo học sinh.

Bên cạnh đó, Phòng Giáo dục và Đào tạo cũng đề ra những phương pháp nâng cao chất lượng học sinh yếu, kém như:

  1. a) Xác định công tác giúp đỡ học sinh có học lực yếu, kém là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của toàn ngành.
  2. b) Đội ngũ giáo viên được phân công làm công tác phụ đạo cho học sinh có học lực yếu, kém phải là những người có năng lực chuyên môn vững vàng; có đạo đức, tâm huyết với nghề và có kinh nghiệm để dạy phụ đạo học sinh yếu, kém bằng tâm lý sư phạm; kiên trì và lâu dài; kích thích, động viên học sinh có lòng tự tin, hứng thú học tập và vượt khó để tiến bộ. Đồng thời, giáo viên phải nắm rõ những kiến thức còn thiếu của từng học sinh yếu, kém nhằm bổ sung kiến thức cho phù hợp. Đặc biệt, tuyệt đối không được tạo không khí căng thẳng, không có lời lẽ và thái độ xúc phạm các học sinh trong giờ dạy và kiểm tra.
  3. c) Tổ chức các nhóm học tập cho học sinh có đủ các đối tượng học sinh khá, giỏi, trung bình, yếu kém; hướng dẫn các học sinh giỏi, khá giúp đỡ các bạn học sinh yếu, kém trong nhóm mình; tạo mọi điều kiện thuận lợi để các học sinh yếu kém được thể hiện mình trước tập thể bằng những câu trả lời ngắn, dễ để từ đó tạo động lực, niềm tin vào việc học cho học sinh yếu kém.
  4. d) Đối với học sinh cá biệt, giáo viên bộ môn cần phải phối hợp chặt chẽ với giáo viên chủ nhiệm thường xuyên nhắc nhở, động viên nhằm tạo ý thức học tập, rèn luyện các em. Khi đối tượng học sinh này vi phạm, giáo viên nên kết hợp với phụ huynh để răn đe, giáo dục.

đ) Tổ chức sinh hoạt chuyên đề, báo cáo kinh nghiệm điển hình công tác về dạy phụ đạo học sinh yếu kém; biểu dương, khen thưởng kịp thời các học sinh yếu kém có tiến bộ.

(Xuân Nam)