Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
QUYẾT ĐỊNH 1268/QĐ-BGDĐT 20/04/2016 Quyết định, NĂM 2016 ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ 05/2016/TT-BGDĐT QUY ĐỊNH THỜI GIAN TẬP SỰ THEO CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN, GIẢNG VIÊN DO BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BAN HÀNH
Quyết định số 909/QĐ-PGDĐT ngày 16/11/2015 16/11/2015 Quyết định, Quyết định về việc thành lập Ban Biên tập trang tin điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa
Quyết định số 910/QĐ-PGDĐT ngày 16/11/2015 16/11/2015 Quyết định, Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa
1819/QĐ-TTg 26/10/2015 Quyết định, Quyết định số 1819/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 - 2020