Huyện Tư Nghĩa tăng cường kỷ cương trong công tác quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm

Lượt xem:

Đọc bài viết

1

Trong thời gian qua, Ủy ban nhân dân huyện Tư Nghĩa, ngành giáo dục và đào tạo đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, thống nhất việc quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm nhằm chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm tràn lan trái với quy định trên địa bàn huyện Tư Nghĩa. Bước đầu, hoạt động dạy thêm học thêm đã có nhiều chuyển biến tích cực, từng bước đi vào nề nếp.

Tuy nhiên, hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn huyện Tư Nghĩa vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: một số giáo viên chưa thực hiện nghiêm túc thực hiện các quy định về dạy thêm, học thêm; có biểu hiện chèn ép học sinh học thêm; chưa làm tròn vai trò, trách nhiệm của người giáo viên; công tác kiểm tra ở nhiều trường học còn buông lỏng, gây ảnh hưởng đến uy tín của đội ngũ nhà giáo cần phải được kiểm điểm rút kinh nghiệm và khẩn trương khắc phục, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu theo Quyết định số 758-QĐ/HU ngày 27/6/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy Tư Nghĩa.

Để khắc phục triệt để những hạn chế đã nêu, đồng thời tăng cường kỷ cương hành chính, nâng cao uy tín và đạo đức nhà giáo, đảm bảo sự nghiêm minh trong thực thi các chính sách của Nhà nước, củng cố niềm tin của Nhân dân, ngày 11/01/2017, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tư Nghĩa ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND về việc tăng cường kỷ cương trong hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn huyện

Theo đó, Phòng Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện quản lý dạy thêm, học thêm; chỉ đạo thực hiện tốt công tác bồi dưỡng giáo viên để đổi mới phương pháp dạy học; tiếp tục đổi mới đồng bộ công tác kiểm tra, đánh giá xếp loại học sinh; tổ chức thi cử nghiêm túc, đánh giá đúng thực chất năng lực của học sinh; tham mưu Ủy ban nhân dân huyện thành lập Ban Chỉ đạo về chấn chỉnh hoạt động dạy thêm, học thêm nhằm tăng cường công tác kiểm tra, quản lý các địa điểm tổ chức dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường trên địa bàn huyện theo quy định; kịp thời phát hiện và có hình thức xử lý nghiêm khắc đối với các tổ chức, cá nhân dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường trái quy định; thu hồi giấy phép đối với các tổ chức, cá nhân được phép tổ chức dạy thêm, học thêm nhưng có biểu hiện vi phạm. Đồng thời, tăng cường công tác quản lý việc dạy thêm học thêm trong và ngoài nhà trường; kiểm tra thực hiện các quy định quản lý điều hành, quản lý thu, chi, quản lý phí dạy thêm, học thêm.

Đối với Hiệu trưởng các đơn vị trường học trên địa bàn huyện có trách nhiệm: tiến hành rà soát, xây dựng kế hoạch tổ chức, cơ cấu các lớp dạy thêm, học thêm phù hợp với trình độ học sinh; phân công giáo viên giảng dạy đáp ứng nguyện vọng của học sinh; công khai nội dung chương trình giảng dạy cho phụ huynh học sinh, không đưa chương trình dạy thêm vào giờ học chính khóa; tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Quyết định số 51/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 và Quyết định số 56/QĐ-UBND ngày 29/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về sửa đổi, bổ sung Điều 5 quy định về dạy thêm học thêm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 51/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, Chỉ thị số 24/CT-UBND ngày 29/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về tăng cường kỷ cương trong hoạt động dạy thêm học thêm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi cho toàn thể cán bộ, giáo viên trong nhà trường; kiểm tra, nhắc nhở, không để xảy ra tình trạng giáo viên của đơn vị mình tự ý tổ chức dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường trái với quy định, làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành giáo dục và đào tạo; phối hợp với chính quyền địa phương để quản lý trực tiếp giáo viên của đơn vị trong việc thực hiện các quy định về dạy thêm, học thêm.

Đối với nhà giáo cần thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ của mình: giáo dục, giảng dạy theo mục tiêu, nguyên lý giáo dục, thực hiện đầy đủ và có chất lượng chương trình giáo dục; không cắt xén chương trình chính khóa để dạy thêm; không ép buộc học sinh học thêm bằng bất kỳ hình thức nào; gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân, các quy định của pháp luật và điều lệ nhà trường; giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự nhà giáo; tôn trọng nhân cách, đối xử công bằng và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người học; không ngừng học tập, rèn luyện để nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phương pháp giảng dạy, nêu gương tốt cho người học và thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quy định xử lý nghiêm trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân để xảy ra việc dạy thêm, học thêm trái quy định thuộc phạm vi, trách nhiệm quản lý: Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện xem xét, xử lý trách nhiệm của Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo xem xét, xử lý trách nhiệm đối với Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các đơn vị trường học trực thuộc. Đặc biệt, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động vi phạm quy định về dạy thêm, học thêm sẽ bị xem xét xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật và không được xét thi đua khen thưởng trong năm.

(Xuân Nam)