Hướng dẫn học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa

Lượt xem:

Đọc bài viết

1

Nhằm tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay để qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng hơn nữa trong việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, tinh thần của mỗi cán bộ quản lý, công chức, viên chức, nhân viên và học sinh trong toàn ngành bằng những việc làm cụ thể, thực sự đạt hiệu quả gắn với chuyên đề của năm 2016: “Trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân, với việc xây dựng nhân cách, lối sống của cán bộ, đảng viên”; thực hiện có hiệu quả Hướng dẫn số 06-HD/BTGTU ngày 28/12/2015 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Công văn số 145/SGDĐT-VP ngày 19/02/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa đã xây dựng Hướng dẫn số 307/HD-PGDĐT ngày 06/4/2016 về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2016 trong ngành Giáo dục và Đào tạo huyện.

Theo đó, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo huyện phải phát huy tính chủ động, sáng tạo, có cách làm cụ thể, thiết thực, sát với nhiệm vụ dạy và học tại cơ quan, đơn vị mình. Đồng thời, gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong việc xây dựng đơn vị, xây dựng các tổ chức trong hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm học; đặc biệt phải tạo tiền đề quan trọng để tạo ra những chuyển biến rõ nét trong việc ổn định số lượng, nâng cao chất lượng toàn diện cho học sinh cũng như thực hiện có hiệu quả để đạt và vượt các chỉ tiêu về giáo dục trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tư Nghĩa lần thứ XXI đã đề ra, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 29/NQ-TW ngày 04/11/2013 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Một số nội dung trọng tâm mà ngành Giáo dục và Đào tạo huyện đã xác định là:

Thứ nhất, tổ chức học tập và thực hiện chuyên đề năm 2016: “Trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân với việc xây dựng nhân cách, lối sống của cán bộ, đảng viên”. Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa yêu cầu các đơn vị trường học trực thuộc cần: tiếp tục bổ sung và thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với đạo đức nghề nghiệp; nâng cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ quản lý; gắn việc thực hiện chuyên đề năm 2016 với việc tiếp tục đổi mới phương pháp và lề lối làm việc của cơ quan quản lý giáo dục, từng đơn vị trường học theo tinh thần Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 16/11/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi, Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND ngày 07/5/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 13/6/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

Thứ hai, gắn việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay. Qua đó, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhân viên của ngành liên hệ với nhiệm vụ, chức trách được giao, lựa chọn nội dung chuyên đề tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã học để thảo luận và liên hệ thực tế để thực hiện; khắc phục kịp thời những khuyết điểm, yếu kém chỉ ra sau khi kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) như: dạy thêm trái quy định, vi phạm đạo đức nhà giáo, việc đánh giá, xếp loại học sinh sai quy định,…

Thứ ba, xây dựng chương trình giảng dạy và học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho học sinh trong trường học. Bên cạnh đó, tăng cường thực hiện tích hợp giảng dạy tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho học sinh ở những nội dung có liên quan của từng môn học, cấp học, bậc học.

Thứ tư, giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Theo đó, toàn ngành phát động phong trào thanh niên làm theo lời Bác; tổ chức nhiều hoạt động nội khóa, ngoại khóa với các nội dung cụ thể, thiết thực, đa dạng về hình thức, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương nhằm huy động đông đảo học sinh tham gia.

Thứ năm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Toàn ngành tiếp tục tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, nội dung và tầm quan trọng của Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay gắn với việc tuyên truyền những ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, của huyện và phong trào thi đua của ngành trong năm 2016. Đặc biệt là tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021. Qua đó, phát hiện các điển hình tiên tiến; gương người tốt việc tốt trong đội ngũ cán bộ quản lý, công chức, viên chức, nhân viên và học sinh; kịp thời tổ chức các hoạt động biểu dương, tôn vinh, nhân rộng những điển hình tiên tiến, xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại các đơn vị trường học trực thuộc trong toàn huyện.

Thứ sáu, tổ chức Hội thảo chuyên đề với nội dung: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân, với việc xây dựng nhân cách, lối sống của cán bộ, đảng viên”.

(Xuân Nam)