Đẩy mạnh thực hiện công tác phòng chống, kiểm soát và cai nghiện ma túy trong trường học

Lượt xem:

Đọc bài viết

1

Nhằm tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nội dung Kế hoạch số 1941/KH-UBND ngày 27/4/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi triển khai thực hiện Nghị quyết số 98/NQ-CP của Chính phủ và Chương trình hành động số 60-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác phòng, chống, kiểm soát và cai nghiện ma túy trong tình hình mới và Kế hoạch số 253/KH-SGDĐT ngày 13/5/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi triển khai thực hiện Nghị quyết số 98/NQ-CP của Chính phủ và Chương trình hành động số 60-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác phòng, chống, kiểm soát và cai nghiện ma túy trong tình hình mới; Kế hoạch số 235/SGDĐT-GDTrH ngày 19/4/42016 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi về triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy năm 2016, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa chỉ đạo các đơn vị trường học triển khai thực hiện Nghị quyết số 98/NQ-CP của Chính phủ và Chương trình hành động số 60-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác phòng, chống, kiểm soát và cai nghiện ma túy trong tình hình mới đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh của ngành.

Theo đó, việc triển khai thực hiện phải có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ và hiệu quả giữa Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, các đơn vị trực thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo huyện với các tổ chức hội – đoàn thể, chính quyền các cấp nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế để tạo chuyển biến rõ nét trong công tác phòng, chống, kiểm soát và cai nghiện ma túy. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 98/NQ-CP của Chính phủ và Chương trình hành động số 60-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác phòng, chống, kiểm soát và cai nghiện ma túy trong tình hình mới là việc làm cần thiết, được tổ chức thường xuyên và mang lại nhiều kết quả quan trọng. Chính vì lẽ đó, ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa đã xác định rõ một số nội dung quan trọng, cấp thiết như sau:

Trước tiên, ngành Giáo dục và Đào tạo huyện tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy, cai nghiện ma túy; xác định phòng ngừa là giải pháp chiến lược, lâu dài, trong đó coi trọng phòng ngừa ngay từ gia đình, nhà trường, tổ dân phố, khu dân cư xã, thị trấn; cần tập trung vào nhóm đối tượng có nguy cơ cao nhằm ngăn chặn sự lây lan của tệ nạn ma túy.

Kế đến, ngành Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức phổ biến, quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 98/NQ-CP của Chính phủ và Chương trình hành động số 60-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc; xác định công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy, cai nghiện ma túy là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục và lâu dài của ngành.

Tiếp theo, nâng cao ý thức, trách nhiệm và ý thức chấp hành pháp luật về phòng, chống ma túy, ngăn chặn, đảy lùi tệ nạn ma túy xâm nhập vào học đường; thực hiện tốt chủ trương cho học sinh và phụ huynh ký cam kết “Học sinh nói không với ma túy, không vi phạm tệ nạn ma túy”; 100% cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, và học sinh của ngành không tổ chức hoặc tham gia bất kỳ hoạt động nào có liên quan đến ma túy nhằm tiến tới xây dựng “Nhà trường không có ma túy”. Đồng thời, tổ chức các hoạt động, hội thi để học sinh tham gia tìm hiểu về tác hại của ma túy đối với bản thân, gia đình và xã hội.

Bên cạnh đó, ngành Giáo dục và Đào tạo huyện còn tuyên truyền với nhiều hình thức về tác hại của ma túy đối với con người cũng như phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy cho cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên và học sinh của ngành gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần cảnh giác, không để sơ hở cho bọn tội phạm lợi dụng hoạt động; tích cực tham gia vào công tác phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội góp phần giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội; kịp thời phát hiện và xây dựng, nhân rộng những mô hình điển hình tiên tiến trong công tác phòng, chống, kiểm soát ma túy, cai nghiện ma túy trong ngành.

Ngoài ra, phát động toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên và học sinh của ngành tham gia công tác phòng, chống ma túy; nêu cao tinh thần cảnh giác, phát hiện, tố giác đối tượng, các tụ điểm mua bán và sử dụng trái phép chất ma túy. Đồng thời, đề cao vai trò, trách nhiệm của gia đình trong việc giáo dục con, cháu tham gia phòng, chống ma túy.

Đồng thời, tiếp tục tăng cường việc đưa nội dung giáo dục phòng chống ma túy vào giảng dạy trong chương trình chính khóa và ngoại khóa, tích hợp trong các môn học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; duy trì tốt Câu lạc bộ “Tuổi trẻ phòng, chống tội phạm” tại các đơn vị trường học trực thuộc nhằm giúp học sinh cập nhật thông tin, nâng cao hiểu biết kiến thức pháp luật, cảnh giác và nêu cao tinh thần, ý thức trách nhiệm trong việc phòng, chống ma túy, tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nhằm hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy”“Ngày toàn dân phòng, chống ma túy”.

(Xuân Nam)