Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Trung ương và Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09/6/2014 của Chính phủ trong ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa

Lượt xem:

Đọc bài viết

1

Thực hiện Kế hoạch số 337/KH-SGDĐT ngày 01/6/2016 về tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Trung ương và Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09/6/2014 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, ngày 12/10/2016, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa ban hành Kế hoạch số 954/KH-PGDĐT nhằm tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Trung ương và Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09/6/2014 của Chính phủ trong ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa.

 Với yêu cầu nội dung thông tin, tuyên truyền phải có trọng tâm, trọng điểm, đúng đường lối, quan điểm của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, đảm bảo đồng bộ, tiết kiệm, đa dạng hóa về hình thức, phù hợp với từng đối tượng và có hiệu quả, ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo của Đảng tới đội ngũ cán bộ quản lý, công chức, viên chức, người lao động, học sinh và phụ huynh về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; tạo sự đổi mới đồng bộ trong việc tổ chức dạy học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trên địa bàn huyện.

Đối tượng để tuyên truyền, quán triệt là toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, học viên tại các cơ sở giáo dục và đào tạo, Trung tâm học tập cộng đồng đóng trên địa bàn huyện Tư Nghĩa. Theo đó, nội dung tuyên truyền đến các đối tượng này gồm: Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09/6/2014 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI); Kế hoạch số 697/KH-SGDĐT ngày 17/12/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi về triển khai thực hiện Chương trình hành động số 51-CTr/TU của Tỉnh ủy Quảng Ngãi và Kế hoạch số 5447/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 09/02/2015 của Ủy ban nhân dân huyện Tư Nghĩa triển khai thực hiện Chương trình hành động số 38-CTr/HU ngày 26/11/2014 về thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW trên địa bàn huyện Tư Nghĩa.

Trong thời gian đến, toàn ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa triển khai thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để công tác tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết số 29-NQ/TW và Nghị quyết số 44/NQ-CP đạt hiệu quả cao hơn. Cụ thể là:

Thứ nhất, tiếp tục phối hợp với các tổ chức, hội – đoàn thể, Đài Truyền thanh huyện tuyên truyền các nội dung liên quan đến việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa.

Thứ hai, tổ chức Hội nghị sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW qua 02 năm học 2014 – 2015 và 2015 – 2016. Đồng thời, xác định nhiệm vụ đổi mới giáo dục và đào tạo trong những năm tiếp theo.

Thứ ba, thành lập chuyên mục riêng trên Trang thông tin điện tử của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo để qua đó phổ biến, tuyên truyền các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp trong quá trình đổi mới giáo dục của huyện Tư Nghĩa. Đồng thời, cập nhật các nội dung, tin, bài tuyên truyền và tiếp nhận các ý kiến của người dân, dư luận xã hội về quá trình đổi mới giáo dục và đào tạo.

Thứ tư, lồng ghép nội dung tuyên truyền về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo vào chương trình giảng dạy, các buổi sinh hoạt trong nhà trường, các buổi sinh hoạt câu lạc bộ của các đoàn thể chính trị – xã hội ở địa phương.

Thứ năm, tuyên truyền, biểu dương những tập thể, đơn vị nhà trường, cá nhân các nhà giáo có sáng kiến, thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, trong hoạt động đổi mới giáo dục và đào tạo.

(Xuân Nam)