Công văn

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
1 QUYẾT ĐỊNH 1268/QĐ-BGDĐT NĂM 2016 ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ 05/2016/TT-BGDĐT QUY ĐỊNH THỜI GIAN TẬP SỰ THEO CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN, GIẢNG VIÊN DO BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BAN HÀNH 20-4-2016 Tải về
2 Thông tư số 08/2016/TT-BGDĐT quy định chế độ giảm định mức giờ dạy cho giáo viên, giảng viên làm công tác công đoàn không chuyên trách 28-3-2016 Tải về
3 Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT quy định về điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ 22-3-2016 Tải về
4 THONG TU 05_2016 QUY DINH VE CHE DO TAP SU DOI VOI GIAO VIEN 21-3-2016 Thông tư quy định thời gian tập sự đối với giáo viên, giảng viên ở các cơ sở giáo dục đồng thời quy định những trường hợp đặc biệt của thời gian tập. Tải về
5 Thông tư liên tịch số 29/2015/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH 20-11-2015 Tải về
6 Quyết định số 910/QĐ-PGDĐT ngày 16/11/2015 16-11-2015 Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa Tải về
7 Quyết định số 909/QĐ-PGDĐT ngày 16/11/2015 16-11-2015 Quyết định về việc thành lập Ban Biên tập trang tin điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa Tải về