Ủy ban nhân dân huyện Tư Nghĩa kiểm tra công nhận phổ cập giáo dục Tiểu học, phổ cập giáo dục Trung học cơ sở và xóa mù chữ năm 2016

Ủy ban nhân dân huyện Tư Nghĩa kiểm tra công nhận phổ cập giáo dục Tiểu học, phổ cập giáo dục Trung học cơ sở và xóa mù chữ năm 2016

Lượt xem:

Thực hiện Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ về phổ cập giáo dục xóa mù chữ; Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy định điều kiện đảm bảo và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; Công văn số 1392/SGDĐT-GDTrH ngày 29/8/2016 của Sở Giáo dục [...]
Tiếp tục triển khai thực hiện dạy học theo mô hình trường học mới trên địa bàn huyện Tư Nghĩa

Tiếp tục triển khai thực hiện dạy học theo mô hình trường học mới trên địa bàn huyện Tư Nghĩa

Lượt xem:

Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa – hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, [...]
Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa hướng dẫn tổ chức các hoạt động kỷ niệm 34 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2016)

Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa hướng dẫn tổ chức các hoạt động kỷ niệm 34 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2016)

Lượt xem:

(Giải bóng chuyền cán bộ, giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa kỷ niệm 34 năm ngày Nhà giáo Việt Nam) Nhằm thực hiện có hiệu quả Công văn số 2205/SGDĐT-VP ngày 07/11/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi về việc hướng dẫn tổ chức các hoạt động kỷ niệm 34 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2016), ngày [...]
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Trung ương và Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09/6/2014 của Chính phủ trong ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Trung ương và Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09/6/2014 của Chính phủ trong ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa

Lượt xem:

Thực hiện Kế hoạch số 337/KH-SGDĐT ngày 01/6/2016 về tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Trung ương và Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09/6/2014 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và [...]
Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa chuẩn bị công tác khai giảng năm học mới 2016 – 2017

Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa chuẩn bị công tác khai giảng năm học mới 2016 – 2017

Lượt xem:

Nhằm thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1177/QĐ-UBND ngày 30/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2016 – 2017 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Ngãi; Công văn 1194/UBND ngày 26/7/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi về việc tổ chức [...]
Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa

Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa

Lượt xem:

Nhằm thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 – 2030; Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tăng cường giáo [...]
Tuyển dụng, bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh tiểu học đáp ứng yêu cầu giảng dạy môn tiếng Anh hiện nay và hướng tới thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới

Tuyển dụng, bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh tiểu học đáp ứng yêu cầu giảng dạy môn tiếng Anh hiện nay và hướng tới thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới

Lượt xem:

Ngày 22/01/2016, tại Hà Nội, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục (thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo) đã phối hợp với Đề án Ngoại ngữ quốc gia 2020 tổ chức Hội thảo “Tuyển dụng, bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh tiểu học đáp ứng yêu cầu giảng dạy môn tiếng Anh hiện nay và hướng tới thực hiện chương trình, sách giáo [...]
Giảng dạy tiếng Anh tăng cường cho các trường Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn huyện Tư Nghĩa

Giảng dạy tiếng Anh tăng cường cho các trường Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn huyện Tư Nghĩa

Lượt xem:

Trong thời gian qua, ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa đã tăng cường nhiều biện pháp triển khai có hiệu quả Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống quốc dân giai đoạn 2008 – 2020” tại các trường Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn huyện. Nhằm thực hiện Công văn số 245/CV-SGDĐT ngày 07/3/2016 của Sở Giáo dục và Đào [...]
Nội dung cơ bản về đổi mới giáo dục và đào tạo

Nội dung cơ bản về đổi mới giáo dục và đào tạo

Lượt xem:

Giáo dục và đào tạo có vị trí quan trọng trong việc phát triển nguồn nhân lực, quyết định đến sự thành công của công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. Đại hội lần thứ XI của Đảng đã xác định mục tiêu tổng quát trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội của nước ta là xây dựng cơ bản nền tảng kinh tế, [...]
Những nguyên tắc cơ bản trong hoạt động dạy – học theo phương pháp “Bàn tay nặn bột”

Những nguyên tắc cơ bản trong hoạt động dạy – học theo phương pháp “Bàn tay nặn bột”

Lượt xem:

Như chúng ta đã biết, dạy – học theo phương pháp “Bàn tay nặn bột” là giúp cho học sinh rèn luyện các kỹ năng, tìm phương án giải quyết cho các vấn đề đặt ra, hiểu kiến thức hơn là việc làm rõ hay giúp học sinh ghi nhớ kiến thức. Theo đó, hoạt động dạy – học theo phương pháp “bàn tay nặn bột” có một số [...]
Đẩy mạnh đổi mới công tác quản lý giáo dục và đào tạo

Đẩy mạnh đổi mới công tác quản lý giáo dục và đào tạo

Lượt xem:

Trong giai đoạn mới quá độ lên chủ nghĩa xã hội, đất nước ta đứng trước những cơ hội và thách thức lớn, đó là: đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa để cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng tiên tiến, hiện đại; phấn đấu không rơi vào “bẫy thu nhập trung bình”; chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ chiều rộng dựa chủ yếu [...]
Đẩy mạnh thực hiện công tác phòng chống, kiểm soát và cai nghiện ma túy trong trường học

Đẩy mạnh thực hiện công tác phòng chống, kiểm soát và cai nghiện ma túy trong trường học

Lượt xem:

Nhằm tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nội dung Kế hoạch số 1941/KH-UBND ngày 27/4/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi triển khai thực hiện Nghị quyết số 98/NQ-CP của Chính phủ và Chương trình hành động số 60-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác phòng, chống, kiểm soát và cai nghiện ma túy trong tình hình mới và Kế hoạch số [...]
Trang 1 / 212 »